Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

 Narodil sa v Londýne roku 1118.

V Canterbury vstúpil do duchovného stavu, stal sa kráľovým kancelárom a roku 1162 bol vyvolený za biskupa. Odvážne bránil práva Cirkvi proti kráľovi Henrichovi II., za čo musel šesť rokov stráviť vo vyhnanstve vo Francúzsku. Keď sa vrátil do vlasti, ešte si veľa vytrpel, až ho roku 1170 kráľovskí prisluhovači zavraždili. 

Z Listov svätého biskupa Tomáša Becketa 

Ak sa usilujeme byť tým, čím nás volajú, a ak chceme poznať význam svojho mena, keď nás nazývajú biskupmi a veľkňazmi, musíme ustavične a starostlivo pozorovať a nasledovať príklad toho, ktorého Boh ustanovil za večného veľkňaza a ktorý seba samého obetoval za nás Otcovi na oltári kríža. On z výšin nebies nepretržite sleduje skutky a úmysly každého človeka, aby raz odplatil každému podľa jeho skutkov.

Veď sme prijali úlohu jeho zástupcov na zemi, získali sme slávne meno, vážnosť a úctu a v tomto čase vlastníme ovocie duchovných námah. Nastúpili sme po apoštoloch a apoštolských mužoch na čelo Cirkvi, aby naša služba ničila vládu hriechu a smrti a aby Kristova stavba, pospájaná vierou a napredovaním v čnostiach, rástla v Pánovi ako svätý chrám.

Isteže je veľa biskupov. A pri biskupskej vysviacke sme sľúbili, že budeme bedlivo a usilovne učiť a pásť, a denne sa k tomu slovami hlásime. Kiež by sme vernosť tomuto sľubu potvrdzovali svedectvom skutkov! Lebo žatva je veľká a na jej zobratie a zhromaždenie do Pánovej stodoly nestačí jeden človek, alebo len niekoľkí.

Ale kto pritom zapochybuje, že Rímska cirkev je hlavou všetkých cirkví a prameňom katolíckej náuky? Kto nevie, že Peter dostal kľúče od nebeského kráľovstva? A nestojí na Petrovej viere a Petrovom učení budova celej Cirkvi, kým sa všetci nestretneme s Kristom ako zrelí muži v jednej viere a v poznaní Božieho Syna?

Treba, aby bolo veľa tých, čo sadia, a veľa tých, čo polievajú. Vyžaduje si to šírenie slova a množstvo národov. Keď už starozákonný ľud, ktorému stačil jeden oltár, nevyhnutne potreboval viacerých učiteľov, o čo viac ich treba teraz, keď sa zhromažďujú toľké národy, že by im Libanon nestačil na podpálenie a zver nielen z Libanonu, ale ani z celej Judey by nestačila na zápalnú obetu?!

Ale nech ktokoľvek polieva a sadí, Boh dáva vzrast iba tomu, kto sadil v Petrovej viere a prilipol k jeho učeniu.

Veď k nemu sa obracajú národy s najťažšími spormi, aby ich rozriešil rímsky Veľkňaz alebo ním ustanovené úrady matky Cirkvi, nakoľko nesú časť starostí a vykonávajú zverenú právomoc.

A napokon si spomeňte, ako sa zachránili naši otcovia, ako a uprostred akých súžení rástla a šírila sa Cirkev, z akých búrok vyviazla Petrova loďka, pretože jej kormidelníkom je Kristus, ako dosiahli víťazný veniec tí, ktorých viera v súženiach zažiarila ešte jasnejšie.

Takto konal zástup všetkých svätých, aby navždy bolo jasné, že veniec dostane iba ten, kto zápasí podľa pravidiel. 

Modlime sa.

Všemohúci Bože, svätému Tomášovi Becketovi si dal milosť veľkodušne obetovať svoj život za spravodlivosť a slobodu Cirkvi; daj, aby sme aj my z lásky ku Kristovi boli ochotní stratiť svoj život na tomto svete, aby sme ho znovu našli v nebeskom kráľovstve. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. 

Viac o dnešnom svätcovi môžete nájsť i na:

http://www.faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/589-sv-tomas-becket

Úvahu nad dnešnými čítaniami môžete nájsť na:

http://faraturzovka.sk/uvahy-prihovory-a-homilie/homilie-vo-vsedne-dni/133-29-december

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.