Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Svätý apoštol Andrej bol bratom apoštola Šimona Petra.

Evanjeliové zoznamy apoštolov ho uvádzajú vždy v prvej štvorici, a to na druhom alebo na štvrtom mieste. Grécka pravoslávna Cirkev ho uctieva ako svojho apoštola, pričom ho nazýva "protoklétos", to znamená prvý povolaný. Tento názov však nie je veľmi presný, lebo súčasne s apoštolom Andrejom sa stal Kristovým učeníkom aj apoštol Ján (por. Jn l,35 n).

Podobne ako jeho brat Šimon aj Andrej pochádzal z mestečka Betsaidy na severovýchodnom brehu Genezaretského jazera. Neskôr však býval spolu s bratom i otcom Jonášom (Jánom?) v neďalekom Kafarnaume, kde sa živili rybárstvom. Rybárčili spoločne s ďalšou apoštolskou dvojicou - s Jakubom a Jánom, Zebedejovými synmi.

Andrej sa priatelil osobitne s mladým Jánom. Spájala ich nielen spoločná práca na jazere, ale aj sympatie k Jánovi Krstiteľovi. Obaja patrili medzi jeho učeníkov. Apoštol Ján vo svojom evanjeliu prezrádza, ako sa z Krstiteľových žiakov stali Ježišovými učeníkmi. Píše o tom:

"Na druhý deň Ján (Krstiteľ) stál znova (na obvyklom mieste) i s dvoma učeníkmi. A uprúc zrak na Ježiša, ktorý (tade) prechádzal, povedal: ,Hľa, Baránok Boží!´ I počuli tie slová oní dvaja učeníci a odišli za Ježišom. Tu sa Ježiš obrátil, a keď videl, že idú za ním, spýtal sa ich: ,Čo si želáte?' A oni mu povedali: ,Rabbi,´ čo v preklade znamená učiteľ, ,kde bývaš?' Povedal im: "Poďte a uvidíte!' Išli teda a videli, kde býva, i zostali ten deň u neho. Bolo asi desať hodín.

Jeden z týchto dvoch, čo to počuli od Jána a odišli za Ježišom, bol Andrej, brat Šimona Petra. Ten najprv vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: ,Našli sme Mesiáša!´ - čo v preklade znamená Pomazaný. I priviedol ho k Ježišovi" (Jn 1,35-42).

Ku konečnému povolaniu za apoštolov došlo neskôr pri Genezaretskom jazere, ktoré nazývali aj Galilejským morom. Spomínajú to prví traja evanjelisti. Tak evanjelista Matúš hovorí: "Raz, keď kráčal po brehu Galilejského mora, uzrel dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Andreja, ako spúšťali sieť do mora; boli totiž rybármi. 1 povedal im: ,Poďte za mnou a urobím vás rybármi ľudí!´ Tu oni hneď opustili siete a nasledovali ho" (Mt 4,18-20).

Pri Ježišovom verejnom pôsobení apoštol Andrej nevykonával nijaké zvláštne úlohy. Evanjeliá ho spomínajú niekoľkokrát spolu s inými apoštolmi. Tak pri správe o jednej návšteve Kafarnauma hovorí Markovo evanjelium: "Len čo vykročili zo synagógy, prišli s Jakubom a Jánom do Šimonovho a Andrejovho domu" (Mk 1,29). Z tejto zmienky vidieť, že apoštol Andrej býval spolu s bratom Petrom, a že ich dom bol pri kafarnaumskej synagóge. Keď pred zázračným nasýtením apoštol Filip hovoril Ježišovi, že by zástupu ľudí nestačilo chleba za dvesto desiatnikov, apoštol Andrej upozornil, že je tam akýsi chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Svoju pripomienku ukončil konštatovaním: "Ale čo je to pre toľkých?" (Jn 6,8n). Keď sa Ježiš krátko pred svojím utrpením zdržoval v Jeruzaleme, chceli ho vidieť istí Gréci. Obrátili sa s touto žiadosťou na apoštola Filipa. Filip si ju netrúfal tlmočiť Ježišovi sám, lež zavolal si za spoločníka apoštola Andreja (Jn 12,20n). A keď Ježiš hovoril o zrúcaní chrámu, apoštol Andrej bol medzi štyrmi, ktorí sa ho pýtali na čas, kedy sa to stane (Mk 13,1-4).

Posledná zmienka o apoštolovi Andrejovi je v prvej kapitole Skutkov apoštolov, kde sa spomínajú všetci apoštoli, ako v čase od Kristovho nanebovstúpenia po zoslanie Ducha Svätého zotrvávali v modlitbe spolu so ženami a s Pannou Máriou (Sk 1, 13n).

Novozákonné biblické spisy nám nehovoria nič o tom, kde a ako účinkoval apoštol Andrej. Stará kresťanská tradícia zachytená starokresťanskými spisovateľmi (Origenes, Euzébius, Hieronym) kladie jeho pôsobenie do krajín pri Čiernom mori a napokon do Achájska v južnom Grécku. Tam bol v meste Patrase údajne aj ukrižovaný, a to na šikmom kríži (v podobe písmena "X"), ktorý sa preto nazýva svätoandrejský kríž.

Telesné pozostatky sv. Andreja boli v Patrase až do polovice 4. storočia. Potom ich dal cisár Konstancius preniesť do Carihradu, aby hlavné mesto Byzantskej ríše malo tiež ostatky nejakého apoštola. A aby sa akosi zmenšilo prvenstvo Ríma, ktorý má ostatky hlavných apoštolov Petra a Pavla, byzantská liturgia dala apoštolovi Andrejovi prívlastok protoklétos - prvý povolaný.

V 13. storočí, v čase byzantsko-tureckých a križiackych vojen, boli ostatky sv. Andreja prenesené z Carihradu do talianskeho mesta Amalfi pri Neapole. Roku 1462 preniesli apoštolovu hlavu do Ríma, kde bola uložená v chráme sv. Petra. Až pápež Pavol VI. v rámci ekumenických stykov s pravoslávnou cirkvou vrátil túto cennú relikviu na jej pôvodné miesto - do gréckeho Patrasu.

 
Prihlásiť

Prihláste sa do svojho účtu

Užívateľské meno *
Heslo *
Zapamätať

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2017.

Created by Silvester Judák.

Tvorba farských webov.