Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Panna Mária IX:

Predkladám odpovede birmovancov IX. skupiny (Animátor J. Hrtús) na otázku: 
1. Sedembolestná Panna Mária  a Slovensko (Referát),
2. Napíš v čom ťa oslovuje život Panny Márie!

1. Sedembolestná Panna Mária  a Slovensko

15. september je aj dňom patrónky Slovenska, Sedembolestnej Panny Márie. Slováci majú k nej úprimnú dôveru a úctu v trápeniach. Roku 1927 došlo k vyhláseniu Panny Márie za patrónku Slovenska. Sviatok Sedembolestnej je na Slovensku dňom pracovného pokoja. Omšové texty zo sviatku Sedembolestnej vyjadrujú vieru, že "ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna". Sedem je v biblickej reči symbolickým číslom a znamená plnosť.

Vymenujme si preto aspoň sedem bolesti Panny Márie.

Prvou je proroctvo ktoré hovorí ťažkú budúcnosť Božieho Syna a aj to, že jej vlastnou dušou prenikne meč.

Druhá je že musela s dieťaťom utekať do Egypta pred Herodesom, ktorý dal v strachu pred novým kráľom vyvraždiť v Betleheme a v okolí všetkých chlapcov mladších ako dvojročných. 

Treťou bolesťou bola pre Máriu strata 12-ročného Ježiša v jeruzalemskom chráme počas veľkonočných sviatkov.

Štvrtú a piatu bolesť prežívala matka Božieho Syna pri umučení syna, keď sa s ním stretla na krížovej ceste a keď stála pod krížom.

Posledné dve bolesti ju zasiahli po Ježišovej smrti, keď držala v náručí jeho mŕtve telo a keď jej ho vzali, aby ho uložili do hrobu. Svojím utrpením spolupracovala Mária na vykupiteľskom diele Syna a preto veriaci ju uctievajú ako matku plnú bolesti.

2. V čom ma oslovuje jej život?

Mária bola milostiplná, bola vyvolená. Panna Mária je skrytá v Božom pláne aby ju objavili iba tí ktorí sú pokorní alebo sú ochotní sa pokoriť. Je vzorom tým ako bola nepoškvrnená, tým ako počúvala Boha. Ako sa nebála, do všetkého išla a všetko zvládla. Prežila toľko bolestí, takých o ktorých sa aj ťažko nielen hovorí a my si myslíme že trpíme s tým čo prežívame ale nevieme si ani predstaviť, čo všetko zažívala Mária.

L.G.

1: Sedembolestná Panna Mária a Slovensko

Tento sviatok si pripomíname 15. septembra, je to aj deň pracovného pokoja. Nie je veľa krajín, kde je mariánsky kult taký rozšírený ako Slovensku. V podstate v každom našom regióne sa nachádza nejaké mariánske pútnické miesto a vysoký je tiež počet kostolov a kaplniek zasvätených Panne Márii.

Prečo SEDEMBOLESTNÁ ? Pretože mala v živote veľa bolestí (v iných štátoch je to iba Bolestná Panna Mária), ja som sa dočítala že „sedem " je iba symbolické číslo ale v biblickom slova zmysle to znamená plnosť. (Prečo?). No história uvádza aj 7 konkrétnych bolestí: 

  1. Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“) (40 deň po narodení Ježiša)
  2. Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša 
  3. Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
  4. Stretnutie sa s Ježišom na krížovej ceste
  5. Ukrižovanie a smrť Ježiša
  6. Snímanie z kríža
  7. Ježišov pohreb 

Mária je matka plná bolesti, ktorá si veľa vytrpela za svojho života aby nám pomohla do neba. 

Najväčšia národná svätyňa Sedembolestnej Panny Márie je bazilika minor v Šaštíne. Kde sa každoročne konajú púte aby sme si ju uctili, prosili o silu a pomoc v trápeniach aj i... Vďaka jej ochrane prežili Slováci kruté časy národného i náboženského prenasledovania.

Prvá písomná zmienka, ktorá sa viaže k mariánskemu kultu, súvisí s kniežaťom Pribinom, ktorý dal po vyhnaní z Nitrianskeho kniežatstva v roku 850 v Blatnohrade postaviť kostol zasvätený Bohorodičke.

Mariánsku úctu šírili aj svätí Cyril a Metod a podľa dostupných prameňov bol Panne Márii zasvätený aj hlavný veľkomoravský chrám.

Silný impulz mariánskej tradícii prišiel počas panovania uhorského kráľa svätého Štefana, ktorý svoje kráľovstvo odovzdal pod ochranu Panny Márie. Chcel tým demonštrovať nielen silnú mariánsku úctu, ale aj spätosť krajiny s Katolíckou cirkvou. Jeho príklad nasledovali aj ďalší uhorskí králi. Belo III. začal raziť mince s portrétom Panny Márie, známy je obraz vykresľujúci korunováciu kráľa Karola Roberta, ktorému korunu na hlavu kladie práve Matka Božia a ďalší uhorský kráľ Ľudovít Veľký založil napríklad známe pútnické miesto v Mariánke, neďaleko Bratislavy.

Úcta k Bolestnej Panne Márii má korene aj v 12. storočí a v Uhorsku ju šírila najmä františkánska rehoľa. Len o niekoľko rokov neskôr ostrihomský arcibiskup Ján Vitéz, ktorého diecéza zahŕňala veľkú časť územia dnešného Slovenska, reagoval pastierskym listom na tureckú hrozbu. Píše: „Hrozí nám veľké nebezpečenstvo zo strany Turkov. Nepomôžu nám naše zbrane ani zbrane našich susedov. Musíme sa obrátiť o nadprirodzenú pomoc. Dejiny nás učia, že naši predkovia sa v ťažkých časoch utiekali k Panne Márii, prosili ju o pomoc a ona ich vyslyšala. Ako arcibiskup sa obraciam na vás: zasväťme sa spoločne Bolestnej Panne Márii, aby aj naďalej bola našou ochrankyňou a chránila nás pred všetkými nebezpečenstvami“.
Ďalší ostrihomský arcibiskup Juraj Selepčéni, ktorý niekoľko týždňov pred kľúčovou bitkou s Turkami pri Viedni slúžil v Bratislave omšu pre jednotky Karola Lotrinského, rozdal vojakom po bohoslužbe medailóny s podobizňou Sedembolestnej Panny Márie. Keď boli 12. septembra 1683 Turci pri Viedni porazení, pápež Inocent XI. vyhlásil tento deň za sviatok Mena Panny Márie.

Slovenskí biskupi v roku 1927 požiadali Svätú Stolicu, aby odobrila úctu Sedembolestnej na Slovensku, čo sa aj uskutočnilo, keď pápež Pius XI. 22. apríla 1927 žiadosť schválil. Pápež Benedikt XIII. roku 1717 povolil, aby Panna Mária ako Sedembolestná bola uctená ako patrónka Slovenska, napokon z toho, že sa jej materinskému príhovoru pripisuje, že katolíci Slovenska boli ochránení od moru protestantizmu a zachovaní pre pravú katolícku vieru. Roku 1964 vyhlásil pápež blahej pamäti Pavol VI. chrám Sedembolestnej v Šaštíne za baziliku minor a v roku 1966 vyhlásil Sedembolestnú za hlavnú Patrónku Slovenska. Najväčšej slávy sa dostalo bazilike, keď ju v roku 1995 navštívil i pápež Ján Pavol II.

Slováci k nej oddávna prejavovali úctu a dôveru a verili a veria, že „ani teraz neprestáva orodovať za nás a s materinskou láskou sa stará o bratov a sestry svojho Syna".

Pre zaujímavosť : Zhodou okolností alebo z Božej prozreteľnosti má dňa 15. septembra narodeniny premiér vlády Slovenskej republiky JUDr. Róbert Fico – nar. 15. septembra 1964

2. Život Márie ma oslovuje v tom aká bola obetavá a ako trpela. Obdivujem ju vo všetkom čo robila, a čo robí aj dnes. Je to naša mamička ku ktorej sa môžme utiekať, prosiť ju. Ona nám vždy pomôže v trápeniach. Veď sme jej milované deti.

Ja osobne by som si nevedela predstaviť byť ňou. Vidieť svoje dieťa umierať, držať ho mŕtve v náručí, mať toľko trápenia. 

Vždy keď sa pozriem na nejaký obraz tak z nej žiari toľko lásky, obety a vždy ma tak zahreje pri srdci.... 

Veľmi úchvatná je aj Quadalupská Panna Mária...  

K.K.


 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.