Farnosť Turzovka

Rímskokatolícka Cirkev

Vyznanie viery VI.

Predkladám odpovede birmovancov VII. skupiny (Animátor I. Korňanová) :

  1. Prečo sa Biblia volá aj Starý a Nový Zákon, prípadne Stará a Nová zmluva?

Starý zákon alebo Stará zmluva je prvá časť Biblie a zbierka kníh. Keďže tieto knihy hovoria o tom, že Boh uzavrel zmluvu s človekom často sú označované aj ako knihy zmlúv.

Nový zákon alebo Nová zmluva je zbierka kníh a druhá časť Biblie. Obsahuje štyri evanjeliá (podľa Matúša, Marka, Lukáša a Jána), Skutky apoštolov, štrnásť Pavlových listov a uzatvára ju Zjavenie svätého Jána (Apokalypsa).2.

     2. Prečítať si Nicejsko-carihradské vyznanie a porovnať s Apoštolským vyznaním viery. Prečo vzniklo? Skúste nad tým pouvažovať!

Nicejsko- carihradské vyznanie viery
Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom: skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A znova príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. On hovoril skrze prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

Verím v Boha (Apoštolské vyznanie viery)

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

Porovnanie:

1, Rozdiel je už v prvej vete, kde v Nicejsko- carihradskom vyznaní viery (NCVV) sa hovorí o Bohu ako o stvoriteľovi svetla viditeľného aj neviditeľného a v Apoštolskom vyznaní viery (AVV) to chýba.

2, V druhej vete NCVV sa hovorí o Ježišovi Kristovi ako o Synovi Božom zrodeného z Otca a v AVV sa o ňom hovorí, že sa počal z Ducha svätého.

3, V NCVV sa spomína Sväté písmo, podľa ktorého mal Ježiš Kristus na tretí deň vstať z mŕtvych. V AVV sa spomína, že vstal z mŕtvych, ale nespomína sa Sväté písmo.

4, V NCVV dostal Duch svätý prívlastok Pán a Oživovateľ, ktorý vychádza z Otca i Syna. Ďalej sa hovorí, že jemu sa zároveň s Otcom a Synom vzdáva poklona a sláva. A, že to bol on, kto hovoril skrze prorokov. Táto časť a AVV chýba.

5, Posledné riadky oboch vyznaní vyjadrujú v podstate to isté len inými slovami: NCVV:

Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov. A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

AVV:

Verím v Ducha svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.

A, Až na Ducha svätého, ktorého som popísala v bode 4 sa v oboch vyznaniach hovorí o viere v katolícku cirkev s tým rozdielom, že v NCVV je jej pridaný ešte prídavok apoštolská.

B, V NCVV sa hovorí o krste ako prostriedku odpustenia hriechov. V AVV sa krst nespomína. Spomína sa len viera v odpustenie hriechov.

C, Časť o Viere v spoločenstvo svätých je z NCVV vylúčená úplne- nespomína sa.

D, V NCVV sa hovorí o očakávaní vzkriesenia mŕtvych a života budúceho. V AVV je to popísané ako viera vo vzkriesenie tela a v život večný. Je to v podstate to isté len povedané inými slovami.

Napokon obe vyznania končia slovom amen.

Čo vás zaujalo z kázne?

Ako Ježiš zmenil Zacheja. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. To by nebolo nič výnimočné! Ale čo nasledovalo?! Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Túto bohoslužbu som si vybrala, pretože ma celkom prirodzene zaujal príbeh o Zachejovi a otázka, prečo by niekto vyliezol na strom. Príbeh bol veľmi pekne podaný obzvlášť sa mi páčilo, že do celej bohoslužby bola ešte vsadená aj reakcia panej, že by nevyskočila ani na stoličku. Je otázne či by to skutočne nedokázala, keby išlo o niečo veľmi dôležité alebo o niečo na čom sú závislé ďalšie udalosti.

Vezmime si, napríklad Zacheja. Ten vyliezol na strom, pretože chcel vidieť Ježiša Krista. Bolo to preňho dôležité a i napriek tomu, že bol starý a mal vysoké postavenie riskol to a na ten strom vyliezol. Áno riskoval potupu, keby ho tam videli. Veď kto kedy videl vážených ľudí loziť po stromoch. Istotne nechcel byť videný, ale stalo sa a Zacheja to nezmenilo k horšiemu ba naopak k lepšiemu.

Nastáva otázka. Mal čo ľutovať? Podľa mňa nie. Musíme uvažovať, že každá príhoda či skúsenosť, ktorá človeka zmení k lepšiemu je sama o sebe dobrá. Zacheja nemali ľudia radi, pretože vyberal peniaze pre Rimanov. Po tom ako rozdal svoj majetok ho ale začali mať radi nie?

Ľudia sú chybní. Robia chyby. Takých nás Boh stvoril. A práve to je krásne na viere, že dáva každému rovnakú šancu a príležitosti zmeniť sa k lepšiemu. Jediné, čo k tomu treba je nepremeškať šancu, chytiť príležitosť za pačesy a popri tom vyliezť aj na ten pomyselný strom.      

NP

 

 

 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Turzovka, všetky práva vyhradené.

Copyright © 2014 - 2015.